ภาคการผลิตชิ้นส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางที่โดดเด่นของตลาดนี้สำหรับโพลีเวิร์ค คือความหลากหลายของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิเช่น หลากหลายด้านสินค้า วัสดุอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้การวัดตรวจสอบตามหลักมาตรวิทยา ซึ่งบริษัทลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ได้ให้ความไว้วางใจใช้ PolyWorks ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และใช้เป็นเครื่องมือในการทำวิศวกรรมย้อนรอย รวมไปถึงเครื่องมือและการเขียนโปรแกรมเฉพาะในการนำไปวัดและวิเคราะห์งานเหล็กแผ่น งานหลอม งานหล่อ งานแม่พิมพ์ และงานชิ้นส่วนพลาสติก เป็นต้น