ภาคพลังงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงานของ PolyWorks นี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในส่วนของงานขนาดใหญ่ หรือ การประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ laser tracker ในการวัด รวมถึงงานประกอบขนาดเล็กที่ควบคุมค่า tolerance ที่ต้องใช้เครื่องสแกนแบบละเอียด ด้วย PolyWorks เป็น universal 3D metrology platform หรือเป็นรูปแบบซอฟต์แวร์การวัด 3มิติ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการวัด และทำให้ทีมงานผู้ผลิตและวิศวกรสามารถหาค่าผลลัพธ์จากการวัดได้อย่างแม่นยำ